Regulamin Sklepu Internetowego

 1. Informacja o Firmie:

  Sklep internetowy działający pod adresem www.tech4life.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez DLF Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-300) przy ulicy Sportowej 8c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000122929, NIP 586-20-86-226, REGON 192757317, kapitał zakładowy w pełni opłacony 917 000 PLN, e-mail kontakt@tech4life.pl, nr telefonu +48 58 781 43 63, fax: +48 58 781 43 65, zwaną dalej „spółką” lub „DLF”.

  Zarząd spółki:
  Sławomir Radacki - Prezes Zarządu
  Jarosław Milewski - Wiceprezes Zarządu
  Arkadiusz Grochowski – Wiceprezes Zarządu

 2. Ochrona danych osobowych

  Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Sklepu pod adresem: https://www.tech4life.pl/content/9-polityka-prywatnosci.

 3. Ceny

  1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych (PLN).
  2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wiążące wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez Sklep.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Każda zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie zostanie udostępniona klientowi przed złożeniem zamówienia i nie ma wpływu na już złożone zamówienia lub zawarte umowy sprzedaży.
  4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 4. Zamówienia

  1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.tech4life.pl. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.
  2. Informacja udzielona przez spółkę niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
  3. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 5 500 PLN i klient nie będący konsumentem zawiera umowę jako przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania przelewem płatności całej kwoty wskazanej w potwierdzonym jako przyjęte do realizacji zamówieniu. Zawarte w niniejszym punkcie postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. DLF zobowiązany jest do dostarczenia klientowi rzeczy bez wad.
 5. Dostawa

  1. Towar zamówiony w Sklepie spółka dostarcza za pośrednictwem firm kurierskich bądź klient może odebrać go osobiście w punkcie odbioru Sklepu przy ul. Puckiej 5 w Gdyni (81-036).
  2. Na czas otrzymania towaru przez klienta Sklepu składa się:
   1. czas realizacji zamówienia - czas, który upływa od złożenia zamówienia, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Czas realizacji zamówienia podany jest przy danym towarze. W przypadku braku takiej informacji, oznacza to czas realizacji „1 dzień roboczy”.
   2. czas dostawy - czas zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
  3. Czas realizacji "1 dzień roboczy" oznacza, że towar posiadamy w magazynie i jest on wysyłany niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty od klienta lub złożeniu zamówienia z płatnością przy odbiorze. W przypadku otrzymania wpłaty lub złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze do godziny 9.00 rano, towary z czasem realizacji "1 dzień roboczy" są nadawane zazwyczaj tego samego dnia roboczego, nie później jednak niż następnego dnia roboczego.
  4. W przypadku zamówienia towarów o różnym czasie realizacji zastosowanie znajdzie najdłuższy podany czas realizacji zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wysyłce zamówionych produktów w chwili skompletowania całości zamówienia lub wysyłce każdego towaru osobno, zgodnie z jego statusem dostępności, z uwzględnieniem wynikających z tego kosztów przesyłki, o których DLF poinformuje klienta przed podjęciem przez niego decyzji.
  5. Wraz z towarem wydawane są niniejszy regulamin, faktura VAT lub paragon fiskalny oraz w przypadku robotów iRobot dokument gwarancyjny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów fakt ten klient winien niezwłocznie zgłosić spółce w celu uzupełnienia braków.
  6. Po otrzymaniu przesyłki z towarem klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować spółkę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony zaleca się spisać protokół w obecności kuriera, a uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt DLF lub nie odbierać przesyłki.
 6. Sposoby płatności

  1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
   1. Przelew na rachunek bankowy DLF (wysyłka następuje po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe DLF) - przed wydaniem towaru klientowi.
   2. Za pośrednictwem serwisu PayU (wysyłka może nastąpić po otrzymaniu wpłaty) - przed wydaniem towaru klientowi:
    1. Kartą kredytową;
    2. Przelewem elektronicznym.
   3. Raty Santander Consumer Bank (wysyłka może nastąpić po zatwierdzeniu przez Bank wniosku ratalnego) - przed wydaniem towaru klientowi.
   4. Gotówką, kartą kredytową lub kartą płatniczą w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt z punktu odbioru Sklepu przy ul. Puckiej 5 w Gdyni (81-036)- w momencie odbioru towaru.
   5. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika - w momencie odbioru towaru.
  2. DLF może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności uzgodnione wspólnie z klientem i za jego zgodą, wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez DLF jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
  3. DLF może przenieść prawa wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez klienta na piśmie pod rygorem nieważności.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Klient, dokonujący zakupu jako konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie towaru lub w którym wskazana przez klienta osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towaru.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient powinien poinformować DLF o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wskazanego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

   Wzór formularza odstąpienia od umowy

   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   – Adresat: DLF serwis, ul. Pucka 5, 81-036 Gdynia, e-mail: kontakt@tech4life.pl,
   nr tel. +48 58 781 43 63
   – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
   sprzedaży następujących rzeczy: ________________

   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ____________________________________________
   Imię i nazwisko klienta(-ów) ______________________________________________
   Adres klienta(-ów) ______________________________________________________
   Numer konta, na który proszę dokonać zwrotu mojego świadczenia
   ______________________________________________________
   Data i Podpis klienta(-ów) ________________________________________________
   (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   (*) Niepotrzebne skreślić.

  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie klient zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  4. DLF może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia DLF dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient powinien odesłać lub przekazać DLF rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował DLF o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Rzecz należy odesłać na adres:

   DLF serwis
   ul. Pucka 5
   81-036 Gdynia

  5. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwrot może być dokonany przez wybranego przez klienta przewoźnika (operatora pocztowego) bądź osobiście w DLF serwis przy ul. Puckiej 5w Gdyni (81-036). Rekomendujemy, by zwracając towar zadbali Państwo o prawidłowe jego zabezpieczenie – w tym celu radzimy wykorzystać oryginalne opakowanie wraz z wypełnieniem zapewniającym bezpieczny transport. Gdy klient wybierze zastosowanie opakowania zastępczego radzimy by gwarantowało ono odpowiednią ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu. Zalecamy oklejenie opakowania odpowiednimi nalepkami wskazującymi na wrażliwość towaru na wstrząsy np. „uwaga szkło". Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN. Brak spełnienia przez klienta powyższej rekomendacji nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia od umowy ani nie spowoduje ewentualnych roszczeń ze strony DLF w tym zakresie.
  6. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Cel wprowadzenia powyższego wymagania został określony w założeniach leżących u podstaw Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/EU z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów w następujący sposób „w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.”
  7. Zawarte w punkcie 7. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Procedura reklamacji

  1. Klient w przypadku stwierdzenia wady objętej uprawnieniami z rękojmi lub wady objętej gwarancją może zgłosić odpowiednie żądanie do Biura Obsługi Klienta DLF za pośrednictwem jednego z dostępnych kanałów – listownie lub osobiście: DLF serwis ul. Pucka 5, 81-036 Gdynia, telefonicznie: +48 58 781 43 63, elektronicznie: kontakt@tech4life.pl.
  2. DLF ustosunkowuje się do reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
  3. W celu usprawnienia procedowania zgłoszenia reklamacyjnego, DLF zaleca, aby przed wysłaniem towaru, klient skontaktował się z Biurem Obsługi Klienta DLF, które służy pomocą w zakresie organizacji transportu urządzenia na koszt DLF w dwie strony.
  4. Rekomendujemy, by wysyłając towar zadbali Państwo o prawidłowe jego zabezpieczenie – w tym celu radzimy wykorzystać oryginalne opakowanie wraz z wypełnieniem zapewniającym bezpieczny transport. Gdy klient wybierze zastosowanie opakowania zastępczego radzimy by gwarantowało ono odpowiednią ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu. Zalecamy oklejenie opakowania odpowiednimi nalepkami wskazującymi na wrażliwość towaru na wstrząsy np. „uwaga szkło".
  5. Brak spełnienia przez klienta rekomendacji określonych w punktach c. i d. powyżej nie ma wpływu na skuteczność złożenia reklamacji ani nie spowoduje ewentualnych roszczeń ze strony DLF w tym zakresie.
  6. Towar należy przysyłać z otrzymanymi akcesoriami, które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego jego funkcjonowania.
  7. Do towaru dołącza się dokładny opis wady wraz z podaną informacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana wada występuje. Umożliwi to szybszą diagnozę wady i realizację danej reklamacji. Dodatkowo klient powinien określić swoje oczekiwania reklamacyjne.
  8. Do reklamowanego towaru klient winien dołączyć kserokopię gwarancji lub faktury zakupu lub innego dokumentu świadczącego o jego zakupie.
  9. W przypadku, gdy towar dostarczony do DLF nie uzasadnia realizacji żądania klienta, a wada wynikła z winy klienta, DLF skontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania z dostarczonym towarem. W szczególności DLF – według wyboru klienta – może dokonać naprawy dostarczonego towaru na wyraźne zlecenie klienta (naprawa pozagwarancyjna) oraz po uprzednim zaakceptowaniu przez klienta kwoty naprawy i kosztów transportu bądź odesłać urządzenie bez wykonywania dodatkowych czynności.
 9. Usługi posprzedażowe

  1. DLF informuje o możliwości świadczenia odpłatnych usług serwisu pogwarancyjnego i pozagwarancyjnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia na warunkach każdorazowo uzgadnianych z klientem przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 10. Serwis

  1. Przesyłki do serwisu należy wysyłać na adres:
   DLF serwis
   ul. Pucka 5
   81-036 Gdynia

   Kontakt
   nr telefonu +48 58 781 43 63, fax: +48 58 781 43 65,
   e-mail kontakt@tech4life.pl
 11. Informacja o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów

  1. W razie powstania ewentualnych sporów między klientem, będącym konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość wykorzystania pozasądowej drogi ich rozstrzygania - ADR (Alternative Dispute Resolution). Przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie (SPSK) oraz możliwe jest wszczęcie mediacji. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek tj. wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Na skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów zgodę muszą wyrazić obie strony, tj. zarówno konsument jak i przedsiębiorca.
   Dodatkowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Obecnie za pośrednictwem platformy nie są dostępne organy rozstrzygające spory w Polsce.
 12. Postanowienia końcowe

  1. Złożenie zamówienia oraz założenie konta w Sklepie wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu.
  2. DLF informuje o możliwości przerw w korzystaniu ze Sklepu zaistniałych z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
  3. Korzystanie ze Sklepu jest uwarunkowane spełnieniem przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
   • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli (w przypadku wersji mobilnej 320 x 480 pikseli),
   • do otwarcia faktury elektronicznej wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, takie jak Adobe Acrobat Reader,
   • do obsługi zamówienia wymagane jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
   Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie bezprawnych działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemu Sklepu.
  4. Data wejścia w życie niniejszego regulaminu: 12.09.2022 r.
wysylka

Koszyk  

Twój koszyk jest pusty

Dostawa: 0,00 zł
Suma: 0,00 zł

Realizuj zamówienie